Dari

سلام !

آیادوست دارید بافنلاندی ها آشناشوید؟ آیاشما یک پناهجوبوده اید ویاهستید؟ اگر اخیرا به فنلاند آمده اید و در اسپو، هلسینکی، فورسا،لییکسا، تامپره ویا اوولو زندگی میکنید؟ میتوانید به “Tutuksi” بپیوندید ! ازطریق “Tutuksi”شما میتوانید فنلاندیهارا ملاقات کنیدوبه فعالیتهای جالب وسرگرم کننده دراوقات فراغت تان بپیوندید. باما تماس بگیرید، انواع گروهها وتیم ها به شما نیاز دارد .

“من درکافه Bokvilan چیزهای جدید زیادی را امتحان کردم” درآشپز خانه کمک کردم، حسابگر را چک کردم، همچنان خدمات مشتریان را انجام دادم، من واقعا کارهایی داوطلبانه درکافه را دوست دارم ! من همچنان اولین دوست فنلاندی ام را درآنجا پیداکردم .

“احمد ۲۴”

احمدبه عنوان داوطلب دوسال پیش کارش را درکافه Bokvilan آغازکرد اوهمچنان عضو تیم “Tutuksi” درمنطقه پایتخت است. شماهم میتوانید دوستان جدید ازطریق “Tutuksi” پیداکنید .

بیایید ومارا درنزدیکترین برنامه به خود ملاقات کنید. دربرنامه ها ماباهم برنامه ریزی خواهیم کرد که درچه نوع برنامه های اوقات فراغت شما میتوانید عضو شوید وما برای شما یک گروه جستجو خواهیم کرد. درگروه شما میتوانید کارهایی را که دوست دارید تمرین کنید ونیز میتواید فنلاندی ها را ملاقات کنید وزبان فنلاندی یادبگیرید. برای مثال شما میتوانید بازیهای روی میزانجام دهید، کارهای صنایع دستی کنید، کارهای داوطلبانه باسالمندان انجام دهید ویا باغداری یادبگیرید. ماهمچنان میتوانیم یک تیم ورزشی برای شما جستجو کنیم .

شما میتوانید درجنتری(تقویم) مااطلاعات درمورد برنامه های بعدی “توتوکسی” درشهر محل زندگی خود پیداکنید.

توتوکسی “Tutuksi” یک بخشی از  فعالیتهای حمایت برای پناهجویان (Tutu) است .

پروژه “Tutu “درسال ۲۰۱۵ به این ترتیب که حمایت های گوناگون براساس نیازها برای پناهجویان وپناهندگان ارائه کند آغاز بکار کرد .

پروژه “Tutuksi”  توسط مرکز بودجه نهاد رفاه اجتماعی وسلامت “STEA” تمویل میگردد .